09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK13» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) คลิ๊กที่นี่«

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560)  คลิ๊กที่นี่« 

»  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) คลิ๊กที่นี่« 

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)  คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่«

» การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

» แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

» รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - planคลิ๊กที่นี่«

»  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระบบ e - planคลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

 

2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

»  แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่«

»  รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ระบบ e - plan) คลิ๊กที่นี่«

»  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ e - planคลิ๊กที่นี่«