04 | 10 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 42 66

 แผนพัฒนาสามปี 

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2549 - ปี พ.ศ. 2551) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2550 - ปี พ.ศ. 2552) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2551 - ปี พ.ศ. 2553) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2552 - ปี พ.ศ. 2554) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2553 - ปี พ.ศ. 2555) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2554 - ปี พ.ศ. 2556) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2555 - ปี พ.ศ. 2557) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2556 - ปี พ.ศ. 2558) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2557 - ปี พ.ศ. 2559) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2560) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2562) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2564) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 pdf 02

 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - 2565) 

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564  pdf 02

 

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561 - ปี พ.ศ. 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564)  pdf 02

 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) 

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) อบต.ทับคล้อ  pdf 02

-   หนังสือขอขยายเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  pdf 02

 

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2566  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  pdf 02

»»   แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - ปี พ.ศ. 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  pdf 02