09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

  

 

 

กองคลง

หนาอบต

 

ประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  ขอแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ

ooo12ooo13ooo14ooo15ooo16ooo17

ooo18ooo19

ooo20ooo21

 

ooo22ooo23

 

ooo24ooo25

ooo26ooo27

 

ooo28ooo29

ooo30ooo31

ooo32ooo34

ooo35ooo36ooo33ooo37

ooo38ooo39ooo40ooo41

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

zzz138

 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ เรื่อง การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ⬇️

jjj93

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 รายละเอียดด้านล่างนี้น๊ะค่ะ⬇️

bbbb13bbbb14

ประกาศการจัดทำฐานภาษีที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดบัญชีรายการทรัพย์สินประเมินภาษีประจำปี 2566 และประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566

 bbbb11bbbb12jjj48

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

xxx60xxx61

ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ แจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ ภายในเดือน ก.พ. และต้องชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. เว้นแต่ จะมีการขยายเวลา

xxxx45

 

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564ฟ999

 

             16 มิ.ย.65 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ และ เป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้มีจำนวนน้อยลง

ee24

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

aa12

aa13

aa14

 

aa15

aa16

aa17

aa18

aa19

aa20

 

 

aa30

aa31aa23aa24aa25aa26

aa27

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

        1.การรับชำระภาษีป้าย

      2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

                                                         คลิ๊ก

 

สารประชาสัมพันธ์ 

   กำหนดการรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. ภาษีบำรุงท้องที่               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  3. ภาษีป้าย                          ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
  4. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

                                                                         ติดต่อสอบถาม โทร.056641624 

สารประชาสัมพันธ์: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

4 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62 รับชำระภาษีนอกสถานที่ บริการประชาชน ตำบลทับคล้อ ปี2562

s11

s12