09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK11

8  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ คลิ๊กที่นี่ 

8  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ คลิ๊กที่นี่

8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ คลิ๊กที่นี่

8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒พ.ศ.๒๕๕๙ คลิ๊กที่นี่

8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓พ.ศ.๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๙  คลิ๊กที่นี่

8  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่

8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ คลิ๊กที่นี่

8  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ คลิ๊กที่นี่

8  การแก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐คลิ๊กที่นี่ 

8  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ คลิ๊กที่นี่

8  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คลิ๊กที่นี่