09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK12

8  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 คลิ๊กที่นี่

 

8  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558  คลิ๊กที่นี่

 

8  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 คลิ๊กที่นี่

 

8  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนัก

ลงเพลา เกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น

ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่