04 | 10 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อ " (การทำตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 20
ประชาสัมพันธ์ มินิมาราธอน SAYDONGYANG SPEED 2023 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin01 ฮิต: 11
ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 16
ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 20
นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงาน อบต.ทับคล้อ ศพด.ทับคล้อ ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยส เขียนโดย admin01 ฮิต: 21
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและเข้าร่วมประช เขียนโดย admin01 ฮิต: 15
นายสันติ พุ่มมะลิ นายกอบต.ทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แจกผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง และบุคคลที่มีภาวะกั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 17
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อและผู้อำนวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมต้อนรับนายเเพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 26
โครงการส่งเสริมและสนัคบสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 24