06 | 10 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 8
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ่้าหน้าที่คณะทำงานศูนย์คุ้มครองเด็ก (ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก) จังหว้ัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 15
23 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่บวข้องออกพื้นที่ตัดต้นไม้ขวางถนนสายตลาดใต้-สายดงยางในเขตพื้นหมู่ 1 อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 18
21 กันยายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิ เขียนโดย admin01 ฮิต: 13
วันที่ 20 กันยายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัย3ที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
13 ก.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านวังโอ่ง ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
โครงการโครงการศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและฝึกสมาธิเด็กปฐมวัยประจำปี2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 13
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 19
7 ก.ย.65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนหน้าเสาธง เพื่อเพื่อลดปัญหาอ้วนเกินมาตรฐาน และเป็นพื้นฐานส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็กปฐมวัย เขียนโดย admin01 ฮิต: 17
6 ก.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้กองช่างและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่สำรวจและวัดระดับพร้อมเก็บข้อมูลปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดในพื้นที่ อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 17