23 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ คู่มือการปฏิบัติงาน
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 61
กระบวนงานตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เขียนโดย admin01 ฮิต: 82
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เขียนโดย admin01 ฮิต: 113
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย admin01 ฮิต: 343
กองช่าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 302
กองคลัง เขียนโดย admin01 ฮิต: 333
สำนักปลัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 484
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย admin01 ฮิต: 293
กองสวัสดิการสังคม เขียนโดย admin01 ฮิต: 253