09 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 41

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่
เดือน / ปี
จำนวนเรื่องที่ อบต.ทับคล้อได้รับเรื่อง
1. ตุลาคม        2565 -
2. พฤศจิกายน  2565 -
3. ธันวาคม       2565 -
4. มกราคม       2566   
5. กุมภาพันธ์    2566   
6. มีนาคม        2566   
7. เมษายน      2566   
8. พฤษภาคม   2466   
9. มิถุนายน      2566   
10. กรกฎาคม    2566   
11. สิงหาคม      2566   
12. กันยายน      2566   
 

 2  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่«

-  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิ๊กที่นี่«

-  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊กที่นี่«

-  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊กที่นี่«

 

2  คู่มือการปฏิบัติงานฯ /แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่«

-  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่«

 

2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่«

-  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) คลิ๊กที่นี่«

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ 

(พ.ศ. 2566 - 2570) คลิ๊กที่นี่«

 

2  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำปีงบประมาณ)

-  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่«

-  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

-  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่«

 

2  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

-  มาตรการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่«

-  ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คลิ๊กที่นี่«

-  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กที่นี่«

 -  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2565  คลิ๊กที่นี่«

 

2  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

-  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

 

2  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2561

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กที่นี่«

ปีงบประมาณ 2562

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊กที่นี่«

ปีงบประมาณ 2563

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  รายงาน ในระบบ e - PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ  6 เดือน)  คลิ๊กที่นี่«

-  รายงาน ในระบบ e - PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) คลิ๊กที่นี่« 

ปีงบประมาณ 2564

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) คลิ๊กที่นี่«

-  รายงาน ในระบบ e - PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ  6 เดือน) คลิ๊กที่นี่«

-  รายงาน ในระบบ e - PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) คลิ๊กที่นี่«

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระหว่างเดือน  30 กันยายน  2563 – 1 ตุลาคม  2564) คลิ๊กที่นี่« 

ปีงบประมาณ 2565

-  แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) คลิ๊กที่นี่«

-  รายงาน ในระบบ e - PlanNACC ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ  6 เดือน) คลิ๊กที่นี่«

 

2  นโยบายบริหารความเสี่ยง

-  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

-  นโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่«

 

2  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

-  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่«

-  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่«

-  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊กที่นี่«

 

2  รายงานผลการประเมินความเสี่ยง /รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

-  รายงานการประเมินความเสี่ยง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  รายงานติดตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (รอบ 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊กที่นี่«

-  รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊กที่นี่«

-  รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิ๊กที่นี่«