06 | 10 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 TK30

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่

=====> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (เข้าสู่ระบบแท่ง) คลิ๊กที่นี่

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิ๊กที่นี่ 

8  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) ส่วนที่ 1    ส่วนที่ 2

=====> แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564                                                           (ปรับปรุงเพิ่มหน่วยตรวจสอบภายใน)  คลิ๊กที่นี่ 

 

       ปก   เนื้อหา  แนวขวาง 

8  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิ๊กที่นี่

8  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566) คลิ๊กที่นี่

8  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2561 - 2563 คลิ๊กที่นี่

8  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

8  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2564 ลิ๊กที่นี่

8  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

8  แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ คลิ้กที่นี่   ประกาศแท่ง คลิ้กที่นี่  ล่าสุด คลิ้กที่นี่

8  รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563   คลิ๊กที่นี่

 

---> นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2564-2566 คลิ๊กที่นี่

---> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 คลิ๊กที่นี่

 

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

---8ผู้ปฏิบัติราชการและรักษาราชการ แทนปลัด/หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง คลิ้กที่นี่01  02 03

---8ปลัดมอบหมายงาน/หน้าที่ให้รองปลัด อบต ปฏิบัติราชการ คลิ้กที่นี่

---8มอบหน้าหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละส่วนกองคลิ้กที่นี่

 --- มอบให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กอง แต่ละส่วนกอง คลิ้กที่นี่01 คลิ้กที่นี่02 

              หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง พ.ศ. 2565 

* มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

*กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล