04 | 10 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK 47 66

Information Center Committee 01

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  คลิกที่นี่«

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน  คลิกที่นี่«

(๒) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน  คลิกที่นี่«

(๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มี

ขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

-  รวมกฎหมาย ระเบียบ  คลิกที่นี่«

-  ข้อบัญญัติ อบต.ทับคล้อ  คลิกที่นี่«

(๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

 

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

(๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

วินิจฉัยดังกล่าว

(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)

(๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น  คลิกที่นี่«

-  ข้อบัญญัติงบประมาณ  คลิกที่นี่«

-  แผนการดำเนินงาน  คลิกที่นี่«

-  รายงานการติดตามและประเมินผล  คลิกที่นี่«

(๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ หน้าที่ของเอกชน

-  คู่มือการปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่«

(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการจัดทําบริการ

สาธารณะ

(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงาน

ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่ นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

-  ๘.๑  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้ว (๒๑ ต.ค. ๒๕๔๒)  คลิกที่นี่«

-  ๘.๒  สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน ตามแบบ สขร.๑ (๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘)  คลิกที่นี่«

-  ๘.๓  ข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (๗ มิ.ย. ๒๕๕๓)

 

information 64 01

information 64 02

information 64 03

information 64 04

information 64 05

information 64 06

PDF Icon 001  ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

Click 01 2566