27 | 06 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลตลาดในพื้นที่ อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย public health ฮิต: 153
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 19
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย เขียนโดย admin01 ฮิต: 149
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ปลอดบุหรี่ เขียนโดย admin01 ฮิต: 8
รายงานสถานภาพน้ำเสียในพื้นที่ เขียนโดย public health ฮิต: 134
อบต ทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันประหยัดทรัพยากรและรับรู้ถึงความสำคัญเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เขียนโดย admin01 ฮิต: 44
อบต ทับคล้อ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยแล้งจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประหยัดทรัพยากรน้ำให้ใช้ได้นาน เตรียมความพร้อมเมื่อภัยแล้งมาถึง เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 9